Contact Us

Service Hotline:+86-10-58494900
Fax:+86-10-63332807
Contact: Wang Chao, Lantianyi, Huang Xu
E-mail:
wangchao@china-satellite.org
lantianyi@sat-china.com 
huangxu@sat-china.com


王超 wangchao蓝天翼 Lan Tianyi黄序 Huang Xu

Cell phone:13051580665

Tel:+86-10-58494900

Fax:+86-10-62218122

E-mail:wangchao@china-satellite.org

Cell phone:18610811203

E-mail:lantianyi@sat-china.com

Cell phone:13801015364

E-mail:huangxu@sat-china.com